Ako správne postaviť malú protihlukovú stenu Durisol

Ako správne postaviť malú protihlukovú stenu Durisol
  • Leier

Hluk môže byť veľmi rušivý a obťažujúci element, ktorý má často škodlivé účinky na ľudský organizmus. Pravidelná nadmerná hluková záťaž spôsobuje rôzne zdravotných následky, ako sú zvýšený krvný tlak, riziko infarktu, zvýšenú produkciu stresového hormónu či poškodenie sluchu, ale aj poruchy komunikačné, poruchy pri učení, koncentrácii i spánku. To všetko sú veľmi vážne negatívne zásahy do kvality každodenného života. Práve preto je ochrana proti hluku veľmi aktuálnou témou, s ktorou je každodenne konfrontovaných stále viac ľudí.  

Zvýšená hladina hluku je prítomná predovšetkým v okolí dopravných komunikácií. Takýto negatívny vplyv hluku pomáhajú eliminovať protihlukové bariéry Durisol, ktorých poznávacím znakom sú prírodné a ekologické štiepkocementové protihlukové tvarovky s osobitým charakteristickým dizajnom. V spojení s betónovým jadrom vytvárajú účinnú, pohltivú a zároveň nepriezvučnú protihlukovú ochranu. Protihlukovú stenu je možné vytvoriť ako systém hotových prefabrikovaných panelov, ktoré sa osádzajú do pripravených oceľových alebo železobetónových stĺpov, alebo ju možno zhotoviť priamo na mieste z tvaroviek na železobetónovom základovom páse. Tieto „malé protihlukové steny“ slúžia predovšetkým ako protihluková ochrana - oplotenie pozemkov rodinných domov, obytných celkov, škôl, parkov či detských ihrísk. Masívne zvislé oceľové nosníky sa dajú nahradiť aj zvislou prútovou výstužou, ktorá prepája základový pás s nadzemnou časťou protihlukovej steny. Hrúbka a hustota výstuže je daná statickým výpočtom podľa konkrétnych podmienok stavby.

Základným prvkom malej protihlukovej steny sú tvarovky Durisol, ktoré z 90% tvorí drevná štiepka ihličnatých stromov (jedľa, smrek), cement a mineralizačné prísady. Drevná štiepka je nepravidelného tvaru, čo spôsobuje vysokú pórovitosť tvarovky a veľký aktívny povrch, čo je dôležité pre zabezpečenie vysokej pohltivosti steny. Tvarovky majú životnosť aj viac ako 30 rokov, sú odolné proti vode, posypovým soliam, mechanickému poškodeniu (napr. odlietajúce kamene) a sú nehorľavé. Dokonca sa vyrábajú v rôznych tvarových a farebných vyhotoveniach.    

Zhotovenie takejto malej protihlukovej steny Durisol prebieha v niekoľkých krokoch:

1. Vyznačenie trasy steny, zemné práce a zakladanie

Prvým a z hľadiska korektných susedských vzťahov veľmi dôležitým krokom je presné zameranie a vyznačenie trasy protihlukovej steny. Zásada je, že žiadna z podzemných, alebo nadzemných častí steny nesmie presahovať na susedný pozemok. Nasleduje realizácia výkopových prác, zhutnené ŠP lôžko na dne základovej škáry a zhotovenie základového pásu pod budúcou stenou. Základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke, čo je v závislosti od lokality cca. 800 – 1200 mm pod úrovňou terénu. Šírku základového pásu určí statický výpočet. Základový pás sa nad terén (pod prvý rad tvaroviek Durisol) dostane v podobe nadzákladového múru. Prepojenie medzi základovou konštrukciou a stenou zabezpečí stykovacia (prepojovacia) výstuž. Pri umiestnení stykovacej výstuže je potrebné dbať na to, aby sa nachádzala v mieste budúceho betónového jadra tvaroviek. Zároveň je potrebné dbať na zachovanie rovinnosti hornej hrany nadzákladového múra.

Vyznačenie trasy steny, zemné práce a zakladanie

2. Založenie 1.radu 

Prvý rad tvaroviek zakladáme do maltového lôžka, prípadné nerovnosti základového pásu môžeme vyrovnať drevenými klinkami. Stenu zakladáme od najvyššieho bodu základu. Veľmi dôležitou je vodorovná rovinnosť, smer a výška každého radu tvaroviek, ktorú kontrolujeme pomocou natiahnutej murárskej šnúrky. Zvislosť a rovinnosť každej tvarovky zas vodováhou. Presné založenie a rovinnosť 1.radu tvaroviek je základom pre rovinnosť a zvislosť celej steny. Pri  zakladaní 1.radu tvaroviek odstraňujeme zvyšky malty z tvaroviek aj z priestoru budúceho betónového jadra.  V montáži ďalších radov pokračujeme až po zatvrdnutí 1. radu tvaroviek. 

3. Rezanie tvaroviek

Tvarovky Durisol sa ľahko opracovávajú, režú, frézujú pomocou uhlovej brúsky s diamantovým kotúčom, elektrickou pásovou alebo chvostovou pílou, alebo aj ručne rámovou pílou. Rezaním po uhlopriečke a následným zlepením stavebným lepidlom môžeme vytvárať rohové tvarovky.

4. Výstuž steny

Stena sa navrhuje ako štandardný železobetónový konštrukčný prvok, pričom prierezom je plocha výplňového betónu. Výstuž steny sa dimenzuje podľa normy STN EN 1992-1-1/A1. Po uložení 1.radu tvaroviek sa do tvarovky vloží horizontálna betonárska výstuž. Správne previazanie rohov sa zabezpečí uložením prútovej výstuže „do kríža“. Pri ukladaní výstuže je potrebné dbať na dodržanie dostatočného krytia výstuže, vodorovnú a zvislú výstuž je potrebné fixovať viazacím drôtom. Po uložení ďalších radov tvaroviek sa pred betonážou do zvislých dutín tvaroviek vloží zvislá výstuž.   Počet, priemer ako aj vzdialenosť prútov určí statický prepočet.    

5. Montáž ďalších radov tvaroviek

Po zatvrdnutí maltového lôžka 1.radu tvaroviek a zhotovení stykovacej výstuže môžeme pristúpiť k montáži ďalších radov tvaroviek. Tvarovky ukladáme na väzbu nasucho, pričom správne by mali byť previazané vždy o ½ tvarovky tak, aby dutiny tvaroviek boli presne nad sebou. Pre zachovanie protihlukových parametrov steny je dôležité, aby tvarovky „dosadli“ na seba, t.j. aby došlo k čo najtesnejšiemu uzatvoreniu ložnej škáry tvaroviek. Môžeme to dosiahnuť jemným doklepnutím gumeným kladivom. Naraz montujeme toľko radov tvaroviek, koľko zabetónujeme. 

6. Betonáž

Betonáž steny sa realizuje po etapách, spravidla sa zalieva 4-5 radov tvaroviek maximálne do polovice hornej tvarovky tak, aby sa pracovná škára pri betonáži nerovnala ložnej škáre. Pri betonáži je potrebné dbať na to, aby sa výplňový betón rovnomerne dostal do všetkých dutín tvaroviek v každom rade steny. Doprava betónovej zmesi z domiešavača sa vykonáva pomocou čerpadla alebo koša. Ukladanie betónovej zmesi prebieha rovnomerne. Zhutnenie betónovej zmesi sa realizuje ponorným vibrátorom s vibračnou hruškou max. 40 mm. 

Pri doprave, ukladaní, zhutnení a ošetrovaní betónovej zmesi je potrebné dodržať ustanovenia platných noriem a predpisov. Odporúčaná trieda betónu C25/30, konzistencia S3, veľkosť zŕn kameniva do 16 mm. Po betonáži sa stena očistí od  zbytkov betónu, po zatuhnutí betónu sa pokračuje v montáži ďalších radov tvaroviek.

Posledný rad tvaroviek je vhodné ukončiť plotovou strieškou. Ak nepoužijeme striešku, betón na záver vyhladíme.

7. Záverečné práce

Počas betonáže a po nej kontrolujeme rovinnosť steny, v prípade potreby môžeme stenu po betonáži opláchnuť prúdom vody.

Fotogaléria